Bệnh viện Da Liễu Hà Nội Bệnh viện Da Liễu Hà Nội

79B Nguyễn Khuyến

Trung tâm thương mại
Phòng cháy chữa cháy