Agribank - Phòng giao dịch Cổ Bi Agribank - Phòng giao dịch Cổ Bi

Tầng 1 Tòa nhà Kho Bạc Đường Cổ Bi