Chung cư 173 Xuân Thủy Chung cư 173 Xuân Thủy

Số 173 Xuân Thủy

Siêu thị
Trung tâm y tế