Bảo tàng dân tộc học Bảo tàng dân tộc học

Đường Nguyễn Văn Huyên

Bảo tàng Hà Nội Bảo tàng Hà Nội

Đường Phạm Hùng (Bên cạnh Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia)

Bệnh viện
Trạm y tế