Cầu Đông Trù Cầu Đông Trù

Thượng Thanh

Di tích lịch sử
Phòng khám phụ sản