Nhà hát Kịch Hà Nội Nhà hát Kịch Hà Nội

42 Tràng Tiền

Bệnh viện
Trạm y tế