New Nem - Tràng Tiền New Nem - Tràng Tiền

58 Tràng Tiền

New Nem - Bà Triệu New Nem - Bà Triệu

156 Bà Triệu

Trung tâm thương mại
Du lịch