Gương Kính Minh Quang Gương Kính Minh Quang

61 Hàng Thiếc

Trường cấp 3
Trung tâm ngoại ngữ