An Phước - Trần Hưng Đạo An Phước - Trần Hưng Đạo

27A Trần Hưng Đạo

Trung tâm ngoại ngữ
Trung tâm y tế