Calvin Klein - Đinh Tiên Hoàng Calvin Klein - Đinh Tiên Hoàng

CT Capital Plaza - 61 Đinh Tiên Hoàng

Phòng cháy chữa cháy
Nhà hàng