VNG - Hà Nội VNG - Hà Nội

Tầng 3 tòa nhà Trung Yên 1, Đường Trung Yên

Phòng khám phụ sản
Trung tâm ngoại ngữ