Kem Hòa Bình Kem Hòa Bình

182 Hàng Bông

Bít tết EUREKA Bít tết EUREKA

Nhà nổi số 4 đường ven Hồ Tây (Sau xưởng phim truyện Việt nam - số 4 Thụy Khuê)

Trung tâm thương mại
Trung tâm ngoại ngữ