Bến xe Lương Yên Bến xe Lương Yên

Số 3, Đường Nguyễn Khoái

Trung tâm y tế
Trung tâm ngoại ngữ