Phòng Khám Thiên Tâm Phòng Khám Thiên Tâm

Số 212 Nguyễn Lương Bằng

Bệnh viện
Trung tâm y tế