Phòng Khám Thiên Tâm Phòng Khám Thiên Tâm

Số 212 Nguyễn Lương Bằng

Trung tâm ngoại ngữ
Di tích lịch sử