Chùa Thiên Phúc Chùa Thiên Phúc

94 Hai Bà Trưng

Trung tâm y tế
Trung tâm ngoại ngữ