Đình Thư Cưu Đình Thư Cưu

Thôn Thư Cưu - Cổ Loa

Mê Linh
Mỹ Đức