Trường THCS Phú Minh Trường THCS Phú Minh

Thôn Đoài - Phú Minh

Chương Mỹ
Thanh Xuân