ATM ANZ Bank - Số 14 Lê Thái Tổ

ATM ANZ Bank - Số 14 Lê Thái Tổ

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử