Học viện Hậu cần

Học viện Hậu cần

Các Khoa - Chuyên ngành đào tạo

* Đào tạo sỹ quan Hậu cần cấp phân đội có trình độ đại học.

* Đào tạo SQHC cấp trung, sư đoàn.

* Đào tạo ngắn hạn cán bộ Hậu cần các cấp.

* Đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật hậu cần.

* Đào tạo sau đại học

* Đào tạo các ngành chuyên môn dân sự, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

* Đào tạo sỹ quan dự bị.

* Đào tạo sỹ quan Hậu cần cấp phân đội có trình độ đại học

- Chỉ huy Hậu cần

- Quân nhu

- Vận tải

- Xăng dầu

- Doanh trại

- Tài chính

* Đào tạo SQHC cấp trung, sư đoàn

- Chỉ huy Hậu cần

- Quân nhu

- Vận tải

- Xăng dầu

- Doanh trại

* Đào tạo ngắn hạn cán bộ Hậu cần các cấp

- Chỉ huy Hậu cần

- Quân nhu

- Vận tải

- Xăng dầu

- Doanh trại

* Đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật hậu cần

- Nấu ăn (dài hạn)

- Nấu ăn (ngắn hạn)

- Doanh trại

- Xăng dầu

* Đào tạo sau đại học

- Hậu cần quân sự

- Tài chính quân sự và dân sự

* Đào tạo các ngành chuyên môn dân sự, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

- Ngành Tài chính ngân hàng - Kế toán

- Ngành xây dựng dân dụng - công nghiệp

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Siêu thị