Cửa hàng xăng dầu Phúc Tiến - Khu vực xã Phúc Tiến Quốc lộ 1

Cửa hàng xăng dầu Phúc Tiến - Khu vực xã Phúc Tiến Quốc lộ 1

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trung tâm y tế