Hà Nội, ngày 26-01-2021
Dự kiến ban hành các quy tắc ứng xử cho người Hà Nội vào đầu năm 2017 Dự kiến ban hành các quy tắc ứng xử cho người Hà Nội vào đầu năm 2017

Dự thảo Bộ quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị hành chính TP Hà Nội và Quy tắc ứng xử tại địa điểm công cộng trên địa bàn TP Hà Nội đã được trình các cơ quan chức năng TP Hà Nội xem xét, phê duyệt.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /