Hà Nội, ngày 08-04-2020
Khí phách Hà Nội, tâm hồn Hà Nội... Khí phách Hà Nội, tâm hồn Hà Nội...

(HNMCT) - Khí phách Hà Nội, tâm hồn Hà Nội như một mạch ngầm từ thuở bình minh Thăng Long chảy suốt nghìn năm lịch sử bồi đắp, lắng tụ thành phẩm chất riêng có của người Hà Nội, thành văn hóa Hà Nội.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /