Hà Nội, ngày 17-01-2021
82 Bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám viết gì? 82 Bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám viết gì?

“Nếu kẻ nào nhờ vào việc thi đỗ để làm cái cầu ấm no, mượn con đường ấy để làm lối tắt ra làm quan, chỉ biết mưu cho thân, không nghĩ đến việc nước thì người ta sẽ chỉ tận tên mà nói: Kẻ này gian, kẻ này nịnh, kẻ này đặt việc nhà lên trên việc nước…”

  • Chọn ngày:
  • /
  • /