Hà Nội, ngày 05-03-2021
Phường, phố và tên phố Hà Nội Phường, phố và tên phố Hà Nội

Sau năm 1954, nội thành Hà Nội có hơn 300 phố. Từ khi Hà Tây hợp nhất vào Thủ đô và nội thành được mở rộng về 4 hướng, nhiều phố mới hình thành, hiện tại khu vực nội thành có gần 900 phố. Tìm hiểu các phường, phố và đặt tên có nhiều chuyện vui buồn nhưng trên hết nó là một phần của lịch sử Hà Nội.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /