Hà Nội, ngày 13-12-2019
Thí điểm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Những kết quả đáng khích lệ Thí điểm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Những kết quả đáng khích lệ

(HNM) - Mặc dù thành phố Hà Nội chưa ban hành bộ tiêu chí về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu nhưng một số địa phương đã chủ động xây dựng thí điểm và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Mô hình này là nền tảng quan trọng để xây dựng xã và huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /