Hà Nội, ngày 07-07-2020
Những "ngôi nhà" vì cảnh quan môi trường Những "ngôi nhà" vì cảnh quan môi trường

(NSHN) - Nhiều nhà di động chứa xe thu gom rác thải được đặt trên các tuyến phố Hà Nội, góp phần giữ môi trường xanh và bảo đảm mỹ quan đô thị.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /