Hà Nội, ngày 18-12-2017
Hà Nội mời tư vấn Pháp tham gia đánh giá việc cải tạo, khôi phục 127 vòm cầu Hà Nội mời tư vấn Pháp tham gia đánh giá việc cải tạo, khôi phục 127 vòm cầu

(NSHN) - Tư vấn đã tìm lại toàn bộ hồ sơ kết cấu của cầu này đang lưu trữ tại Pháp. Bước đầu họ đánh giá việc cải tạo hoàn toàn không ảnh hưởng kết cấu.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /