Hà Nội, ngày 21-04-2019
Đổi mới ở Hiệp Thuận Đổi mới ở Hiệp Thuận

(NSHN) - Là một trong số địa phương còn nhiều khó khăn của huyện Phúc Thọ, xã Hiệp Thuận quyết tâm vượt khó, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và xây dựng nông thôn ngày càng đổi mới. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /