Hà Nội, ngày 28-09-2020
Hiệu quả mô hình tổ hội nghề nghiệp Hiệu quả mô hình tổ hội nghề nghiệp

(HNM) - Xuất phát từ nhu cầu liên kết của các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh đơn lẻ cùng ngành nghề và mục tiêu, từ năm 2017 đến nay, nhiều tổ hội nghề nghiệp ở thị xã Sơn Tây được thành lập, góp phần xây dựng nền nông nghiệp của thị xã phát triển theo hướng chuyên canh, tập trung, hình thành những chuỗi giá trị hiệu quả.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /