Hà Nội, ngày 19-09-2019
Thiết chế văn hóa cho trẻ em nông thôn: Tầm nhìn xa và giải pháp dài hạn Thiết chế văn hóa cho trẻ em nông thôn: Tầm nhìn xa và giải pháp dài hạn

(HNNN) - Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội những năm qua đã ghi nhận nhiều chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, chăm sóc trẻ em là câu chuyện dài, còn nhiều thách thức, trong đó có vấn đề thiết chế văn hóa cho trẻ em ở vùng nông thôn còn thiếu, nghèo nàn... chưa đáp ứng nhu cầu của trẻ...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /