Hà Nội, ngày 01-12-2020
Thêm 19 sản phẩm OCOP của huyện Thanh Trì được thành phố đánh giá, phân hạng Thêm 19 sản phẩm OCOP của huyện Thanh Trì được thành phố đánh giá, phân hạng

(HNM) - Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Hà Nội và huyện Thanh Trì vừa hoàn thành công tác đánh giá, phân hạng 19 sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện năm 2020. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /