Hà Nội, ngày 19-10-2018
Xử lý dứt điểm vi phạm pháp luật đê điều ở huyện Phúc Thọ Xử lý dứt điểm vi phạm pháp luật đê điều ở huyện Phúc Thọ

Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội vừa đề nghị UBND huyện Phúc Thọ xử lý dứt điểm vi phạm pháp luật đê điều trên các tuyến đê thuộc địa bàn. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /