Hà Nội, ngày 17-01-2021
Huyện Phú Xuyên phấn đấu hết năm 2020 có 107 sản phẩm OCOP cấp thành phố Huyện Phú Xuyên phấn đấu hết năm 2020 có 107 sản phẩm OCOP cấp thành phố

(HNM) - Đến nay, huyện Phú Xuyên đã có 12 sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và được thành phố xếp hạng, trong đó 2 sản phẩm đạt 3 sao và 11 sản phẩm đạt 4 sao.   

  • Chọn ngày:
  • /
  • /