Hà Nội, ngày 31-10-2020

Quận Ba Đình hoàn thành 30 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội

02/12/2019 13:06 | 0

(NSHN) - Ngày 2-12, Quận ủy Ba Đình đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ mười chín, khóa XXV (nhiệm kỳ 2015-2020).

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình

Trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy Ba Đình, lĩnh vực kinh tế của quận tiếp tục tăng trưởng khá: Giá trị sản xuất chung ước đạt 67.870 tỷ đồng (tăng 10,5% so với năm 2018); thu ngân sách ước đạt 8.387 tỷ đồng (đạt hơn 100% dự toán được giao)... Công tác cải cách hành chính của quận được thực hiện hiệu quả, chỉ số cải cách hành chính tăng 3 bậc so với cùng kỳ năm 2018. An sinh xã hội được bảo đảm, công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực…

Đáng chú ý, Đảng bộ quận Ba Đình đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 30/32 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và 8 mục tiêu phấn đấu năm 2019. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở đã có nhiều sáng tạo trong thực hiện các chương trình, kế hoạch, chủ đề công tác gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, Quận ủy Ba Đình đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Trong đó, chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Đồng thời, tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả chủ đề công tác năm 2020 của thành phố; quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá Nghị quyết Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXV...

Tiến Thành
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /