Hà Nội, ngày 12-08-2020

Hà Nội “thúc” công khai thông tin đất đai trên mạng

22/06/2015 14:13 | 0
UBND TP Hà Nội vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan tham mưu UBND TP chỉ đạo công khai thông tin liên quan đến quản lý đất đai.

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tổ chức, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn các cấp thực hiện việc công khai các thông tin liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật đất đai, cụ thể: Công khai các thủ tục hành chính về đất đai theo quy đinh tại Điều 196 của Luật Đất đai; công bố công khai mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trình theo quy định tại khoản 3, Điều 56 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi chung là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP). Cùng với đó, công khai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Công khai về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Công khai bảng giá đất…

Tuy nhiên, đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường mới nhận được báo cáo của 9 tỉnh và các tỉnh báo cáo không đầy đủ theo hướng dẫn nên không tổng hợp và công khai được. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công khai ở địa phương; đồng thời tổng hợp danh sách các tổ chức sử dụng đất đang có vi phạm pháp luật đã kiểm tra, thanh tra phát hiện và tình hình xử lý vi phạm và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ theo quy định.

Lan Hương

Administrator
Từ khoá:
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /