Hà Nội, ngày 12-08-2020

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp công ích triển khai cơ chế một cửa, liên thông

25/05/2016 16:52 | 0
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa yêu cầu các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, sản phẩm công ích thuộc TP triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Theo văn bản số 3023/UBND-NC ngày 23/5/2016, UBND TP nêu rõ việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC nhằm thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nhằm tạo chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, sản phẩm công ích thuộc TP.

UBND TP yêu cầu các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Việc thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính tùy theo tình hình cụ thể, do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị (đối với các đơn vị cấp TP), thủ trưởng các sở, cơ quan ngang sở, chủ tịch UBND cấp huyện (đối với các đơn vị trực thuộc cơ quan hành chính chủ quản) quyết định nhưng phải đảm bảo thuận tiện để tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

Viên chức được bố trí làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định theo quy định về phân cấp quản lý. Việc tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải căn cứ tình hình thực tế và quy định của Trung ương (nếu có); đảm bảo các tiêu chuẩn về diện tích làm việc, bố trí không gian, trang thiết bị… và thực hiện đúng, đủ quy định về công khai theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của UBND TP.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, các đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định.
Lan Hương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /