Hà Nội, ngày 12-08-2020

Hà Nội: Thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững

26/05/2016 05:51 | 0
Ngày 24-5, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2572/QĐ-UBND phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của thành phố năm 2016.

Theo kết quả điều tra, toàn thành phố có 65.377 hộ nghèo, chiếm 3,64% tổng số hộ dân; 34.005 hộ cận nghèo, chiếm 1,89% tổng số hộ dân. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo phê duyệt tại quyết định này là cơ sở để thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội và an sinh xã hội của thành phố năm 2016; cũng là cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện giảm nghèo các năm tiếp theo của thành phố và các quận, huyện, thị xã.

UBND thành phố giao Sở LĐ-TB&XH (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Trợ giúp người nghèo thành phố) chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Kế hoạch thực hiện giảm nghèo của TP Hà Nội năm 2016, trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, trên cơ sở số hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 và căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp, triển khai thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn. Các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2016 của địa phương và thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững...

Ngoài ra, các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn, căn cứ danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được UBND các quận, huyện, thị xã công nhận, thực hiện xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình để hộ gia đình hoặc cá nhân được hưởng các chính sách theo quy định.
Tuấn Việt
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /