Hà Nội, ngày 02-04-2020

Hà Nội: Công bố 44 văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

09/06/2016 06:16 | 0
(HNM) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký Quyết định số 2842/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND TP Hà Nội ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần.

Theo đó, có 41 văn bản hết hiệu lực toàn bộ (gồm 18 nghị quyết, 23 quyết định) và 3 quyết định hết hiệu lực một phần.

Đáng chú ý, đối với các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực hoàn toàn, ngoài các văn bản hết hiệu lực theo thời hạn quy định trong văn bản thì có một số văn bản hết hiệu lực do bị thay thế bởi văn bản khác như: Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND, ngày 13-7-2012, về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) TP Hà Nội đã được điều chỉnh bởi Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND, ngày 2-12-2015, về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) TP Hà Nội; Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND, ngày 5-5-2010, ban hành Quy định tạm thời phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn TP Hà Nội hết hiệu lực được thay thế bởi Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND, ngày 9-5-2016, ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn TP Hà Nội; Quyết định số 95/2014/QĐ-UBND, ngày 25-12-2014, về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP Hà Nội hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND, ngày 21-1-2016, về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP Hà Nội…
Thành Vinh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /