Hà Nội, ngày 02-04-2020

Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung

29/06/2016 06:44 | 0
Ngày 27-6, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã ký Quyết định số 3425/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của thành phố.

Theo đó, danh mục tài sản mua sắm tập trung của thành phố gồm xe ô tô chuyên dùng có gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng, xe ô tô có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ (xe cứu thương, xe chuyên dùng chở tiền, xe tang); máy tính để bàn; máy tính xách tay; máy in; máy photocopy; máy scan; máy fax; máy điều hòa nhiệt độ; máy chiếu; màn chiếu; bàn ghế học sinh; trang thiết bị y tế. Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND thành phố giao Sở Tài chính tiếp tục nghiên cứu, tham mưu báo cáo UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung danh mục mua sắm tập trung của thành phố theo quy định...

* Ngày 27-6, UBND TP Hà Nội ban hành Thông báo số 204/TB-UBND truyền đạt kết luận của tập thể lãnh đạo UBND thành phố tại cuộc họp về việc triển khai thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng lại vị trí, chức năng, nhiệm vụ và sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Mua sắm tài sản công và Thông tin tư vấn tài chính, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30-6-2016.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương đặt hàng xây dựng phần mềm quản lý tài sản nhà nước của thành phố... Đồng thời, Sở Tài chính rà soát tình hình thực hiện chi mua sắm toàn thành phố đến ngày 30-6-2016 và tổng hợp nhu cầu mua sắm tài sản 6 tháng cuối năm 2016 theo dự toán ngân sách được giao, làm cơ sở để thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, bảo đảm chất lượng và tiến độ quy định.
Tuấn Việt
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /